ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1
ΕΤΟΣ 2018
Ανακοίνωση για μείωση & ταυτόχρονη ισόποση αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
Σχέδιο προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
ΕΤΟΣ 2017
Σχέδιο προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
ΕΤΟΣ 2016
Σχέδιο προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
ΕΤΟΣ 2015
Σχέδιο προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
ΕΤΟΣ 2014
Σχέδιο προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
ΕΤΟΣ 2013
Σχέδιο προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
ΕΤΟΣ 2012
Σχέδιο προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
ΕΤΟΣ 2011
Σχέδιο προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης 2011
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου Γενικής Συνέλευσης 2011
Έντυπο Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης 2011
Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης 2011
 
     Copyright © 2015  -  IT MOUZAKIS GROUP®